၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာအောင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်

လွယ်ကူသောဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများ

 <p>Wear Plate(21)</p>

Wear Plate (21)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-147 14mm 16
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-147 14mm 16

 <p>Wear Plate(22)</p>

Wear Plate (22)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-148 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-148 14mm 4

 <p>Wear Plate(23)</p>

Wear Plate (23)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-149 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-149 14mm 4

 <p>Wear Plate(24)</p>

Wear Plate (24)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-150 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-150 14mm 4

 <p>Wear Plate(25)</p>

Wear Plate (25)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-151 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-151 14mm 4

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(1)</p>

ဝက် ၀ တ်တန်ဆာဆင် (၁) ခု

MAO2250 / 1500 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO6000 / 4500 SCAZ-600W-152 14mm 8

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(2)</p>

ဝက် ၀ တ်စုံ ၀ တ်ပြား (၂)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO6000 / 4500 SCAZ-600W-153 14 8

 <p>Screw</p>

ဝက်အူ

MAO2250 / 1500 M12 * 40 သို့မဟုတ် M12 * 35 104
MAO3000 / 2000 M12 * 40 သို့မဟုတ် M12 * 35 104
MAO4500 / 3000 M12 * 40 သို့မဟုတ် M12 * 35 128
MAO6000 / 4500 M12 * 40 သို့မဟုတ် M12 * 35 128
MSO2250 / 1500 M12 * 40 သို့မဟုတ် M12 * 35 64
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 M12 * 40 သို့မဟုတ် M12 * 35 64
MEO2000 / 1000 M12 * 40

 <p>Wear Plate</p>

ပြားကိုဝတ်ဆင်

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-146 16mm 24
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-146 16mm 32
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-146 16mm 40
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-146 16 48
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-146 16mm 32
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-900-146 16mm 28
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-146 16mm

 <p>Cast Iron Tiles</p>

သံအုပ်ကြွပ်များကိုသွန်းလောင်း

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 56
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 84
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 32
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-144 (HCR) 16 32
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 24
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 24
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm

 <p>Cast Iron Tiles</p>

သံအုပ်ကြွပ်များကိုသွန်းလောင်း

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 28
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 28
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 128
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-145 (HCR) 16 160
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 72
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 60
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm

 <p>Screw</p>

ဝက်အူ

MAO2250 / 1500 M12 * 40 108
MAO3000 / 2000 M12 * 40 144
MAO4500 / 3000 M12 * 40 သို့မဟုတ် M12 * 35 200
MAO6000 / 4500 M12 * 40 သို့မဟုတ် M12 * 35 240
MSO2250 / 1500 M12 * 40 128
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 M12 * 40 112
MEO2000 / 1000 M12 * 40

 <p>Blade</p>

ဓါး

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-175 (ခြောက်) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175 (ခြောက်) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175 (ခြောက်) 10
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-175 (ခြောက်) 14

 <p>Left Blade</p>

လက်ဝဲဓါး

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-177 (ခြောက်) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177 (ခြောက်) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177 (ခြောက်) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-177 (ခြောက်) 4

 <p>Right Blade</p>

ညာဘက်ဓါး

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-176 (ခြောက်) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176 (ခြောက်) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176 (ခြောက်) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-176 (ခြောက်) 2

 <p>Blade</p>

ဓါး

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-178L (ခြောက်) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178L (ခြောက်) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178L (ခြောက်) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-600-178L (ခြောက်) 4

 <p>Blade</p>

ဓါး

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-178R (ခြောက်) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178R (ခြောက်) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178R (ခြောက်) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-600-178R (ခြောက်) 2

 <p>Blade</p>

ဓါး

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-175-8 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175-8 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175-8 10

 <p>Left Blade</p>

လက်ဝဲဓါး

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-177-91 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177-91 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177-91 4

 <p>Right Arm</p>

ညာဘက်လက်မောင်း

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-176-41 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176-41 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-41 2

 <p>Arm</p>

လက်မောင်း

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-174 (ခြောက်) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174 (ခြောက်) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-174 (ခြောက်) 10
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-174 (ခြောက်) 14
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-174 10
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-174

 <p>Left Arm</p>

လက်ဝဲလက်

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-173 (ခြောက်) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-173 (ခြောက်) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-173 (ခြောက်) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-173 (ခြောက်) 4
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-173 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-173

 <p>Right Arm</p>

ညာဘက်လက်မောင်း

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-172 (ခြောက်) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-172 (ခြောက်) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-172 (ခြောက်) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-172 (ခြောက်) 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-172 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-172 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-172

 <p>Alloy Middle Stirring Arm A20</p>

အလွိုင်းအလတ်လက်မောင်း A20

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-174-91 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174-91 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-91 10

 <p>Spacer</p>

နဂိုအတိုင်း

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-183 (ခြောက်) ၄၂mm 4
MAO2250 / 1500 SCAZ-400-184 (ခြောက်) ၈၂ မီလီမီတာ 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-183 (ခြောက်) ၄၂mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-184 (ခြောက်) ၈၂ မီလီမီတာ 8
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-184 12
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-184 10
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-184

 <p>Bolted Spacer</p>

သော့ခတ်နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-185 (ခြောက်) ၄၂mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-185 (ခြောက်) ၄၂mm 4

 <p>Steel Plate</p>

စတီးပန်းကန်ပြား

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-180-3 6
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-180-3 6
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-180-3 6

 <p>Screw(square Head)</p>

ဝက်အူ (စတုရန်းခေါင်း)

MAO2250 / 1500 M20 * 105 12
MAO3000 / 2000 M20 * 105 16
MAO4500 / 3000 M20 * 105 20
MAO6000 / 4500 M20 * 105 20
MSO2250 / 1500 M20 * 105 20
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 M20 * 105 16
MEO2000 / 1000 M20 * 105

 <p>Crew(square Head)</p>

သင်္ဘောသား (စတုရန်းခေါင်း)

MAO2250 / 1500 M20 * 95 24
MAO3000 / 2000 M20 * 95 24
MAO4500 / 3000 M20 * 95 24
MAO6000 / 4500 M20 * 95 24
MSO2250 / 1500 M20 * 95 16
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 M20 * 95 16
MEO2000 / 1000 M20 * 95

မော်တာဘက်အပိုပစ္စည်းများ

 <p>O Ring</p>

အိုလက်စွပ်

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-232/233 / 239 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-015Q-232/233 / 239 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-232/233 / 239 1

 <p>Yellow Seal</p>

အဝါရောင်တံဆိပ်ခတ်

MAO2250 / 1500 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO3000 / 2000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO4500 / 3000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-693L / SCAB-040-693R 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-693L / R ကို 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-015Q-693L / R ကို 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-693 1

 <p>Blue Seal</p>

အပြာရောင်တံဆိပ်ခတ်

MAO2250 / 1500 SCAB-600-230 2
MAO3000 / 2000 SCAB-600-230 2
MAO4500 / 3000 SCAB-600-230 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-230 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-230-230 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-230 1

 <p>Seal(1)</p>

တံဆိပ်ခတ် (1)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-234 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-234 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-234 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-015Q-234 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-234 1

 <p>Seal(2)</p>

တံဆိပ်ခတ် (2)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO6000 / 4500 SCAB-400-235 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-235 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-015Q-235 2

 <p>Seal(3)</p>

တံဆိပ်ခတ် (3)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-236 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-236 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-236 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-235 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-236 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-015Q-236 2

 <p>Cover</p>

ဖုံးအုပ်ထားပါ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-315 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-315 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-315 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-315 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-315-1 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-015Q-315-1 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-315-1

 <p>Sealing Cover</p>

မျက်နှာဖုံးအဖုံး

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

နှိပ် - ချပ်

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-317 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-317 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

Dustpoof လက်စွပ်

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-318 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-318 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-318 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-318 2

 <p>Protection(a)</p>

ကာကွယ်ရေး (က)

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-243-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-243-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-243-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-243 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-243 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAJ-015Q-243 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-243

 <p>Protection(b)</p>

ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (ခ)

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-244-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-244-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-244 (ခြောက်) 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-244 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAJ-015Q-244 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-244

 <p>Protection(b)</p>

ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (ခ)

MAO2250 / 1500 SCAZ-015-720 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel bush(2)</p>

သံမဏိချုံ (2)

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-362 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAJ-015Q-362 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-362

 <p>Steel Bush(1)</p>

သံမဏိဘုရှ် (1)

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362-1 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362-1 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362-1 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362-1 2

 <p>Bearing</p>

ဝက်ဝံ

MAO2250 / 1500 SCAB-500-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2

 <p>Cover(2)</p>

အဖုံး (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-159 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-159 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-159 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-015Q-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Cover(3)</p>

အဖုံး (3)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-160 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-160 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-160 2

 <p>Support(1)</p>

ပံ့ပိုးမှု (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600Y-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600Y-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600Y-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(1)</p>

ပံ့ပိုးမှု (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

 <p>Supp Or T(2)</p>

Supp သို့မဟုတ် T (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-157 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-157 2

ဆန့်ကျင်ဘက် Mot သို့မဟုတ်ဘေးထွက်အပိုပစ္စည်းများ

 <p>Sealing Mounting Ring</p>

Mounting Ring ကိုတံဆိပ်ခတ်

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2

 <p>Yellow Seal</p>

အဝါရောင်တံဆိပ်ခတ်

MAO2250 / 1500 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO3000 / 2000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO4500 / 3000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2

 <p>Blue Seal</p>

အပြာရောင်တံဆိပ်ခတ်

MAO2250 / 1500 SCAB-600-230 2
MAO3000 / 2000 SCAB-600-230 2
MAO4500 / 3000 SCAB-600-230 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2

 <p>Seal(1)</p>

တံဆိပ်ခတ် (1)

MAO2250 / 1500 SCAB-400-234 4
MAO3000 / 2000 SCAB-400-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO6000 / 4500 SCAB-500-234 2

 <p>Seal(2)</p>

တံဆိပ်ခတ် (2)

MAO2250 / 1500 SCAB-400-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO6000 / 4500 SCAB-500-235 2

 <p>Cover</p>

ဖုံးအုပ်ထားပါ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-315 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-315 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-315 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-315 2

 <p>Sealing Cover</p>

မျက်နှာဖုံးအဖုံး

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

နှိပ် - ချပ်

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-317 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-317 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-317 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

Dustpoof လက်စွပ်

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-318 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-318 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-318 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-318 2

 <p>Protection Ring(a)</p>

ကာကွယ်ရေးလက်စွပ် (က)

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-243-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-243-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-243-8 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-243-1 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

ကာကွယ်ရေးလက်စွပ် (ခ)

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-244-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-244-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-8 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-244 (ခြောက်) 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

ကာကွယ်ရေးလက်စွပ် (ခ)

MAO2250 / 1500 243 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel Bush2</p>

သံမဏိ Bush2

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-362 2

 <p>Steel Bush1</p>

သံမဏိ Bush1

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362-1 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362-1 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362-1 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362 2

 <p>Bearing</p>

ဝက်ဝံ

MAO2250 / 1500 SCAB-400-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-231 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-230-231 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-231

 <p>Ringed Nut</p>

အခွံမာသီး

MAO2250 / 1500 M100 2
MAO3000 / 2000 M100 2
MAO4500 / 3000 M110 * 2 & Φ110 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03

 <p>Cover(1)</p>

အဖုံး (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-020Y-158-8 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-020Y-158-8 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-020Y-158-8 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-158 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-158 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-158

 <p>Cover(2)</p>

အဖုံး (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-159 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-159 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-159 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Support(1)</p>

ပံ့ပိုးမှု (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(2)</p>

ပံ့ပိုးမှု (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-157 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-157 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

အခြားအပိုပစ္စည်းများ

 <p>Universal Joint</p>

Universal ပူးတွဲ

MAO2250 / 1500 SCAB-700-246 1
MAO3000 / 2000 SCAB-320-246 1
MAO4500 / 3000 SCAB-700-246 1
MSO2250 / 1500 SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-010-246 1
MEO2000 / 1000 SCAB-220-246

 <p>Belt</p>

ခါးပတ်

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-305 6
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-305 8
MAO4500 / 3000 SCAB-220-305 8
MSO2250 / 1500 SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-010Y-305 6
MEO2000 / 1000 SCAB-220EY-305

 <p>Reduction Gear</p>

လျှော့ချရေးဂီယာ

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-245L 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245L 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245L 1
MSO2250 / 1500 SCAB-440-245-4 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-440-245-4 2
MEO2000 / 1000 SCAB-440-245-4

 <p>Reduction Gear</p>

လျှော့ချရေးဂီယာ

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-245R 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245R 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245R 1

 <p>Electric Motor</p>

လျှပ်စစ်မော်တာ

MAO2250 / 1500 SCLZ-015-737 2
MAO3000 / 2000 SCLZ-020-737 2
MAO4500 / 3000 SCLZ-030-249 2
MSO2250 / 1500 SCLB-015Q-249 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCLB-010-249 2
MEO2000 / 1000 SCLB-200-249

 <p>Gate-wear Plate</p>

ဂိတ် - ဝတ်ပန်းကန်

MAO2250 / 1500 SCLJ-600-542 4
MAO3000 / 2000 SCLJ-600-542 5
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-542 7
MAO6000 / 4500 SCLJ-600-542 7
MSO2250 / 1500 SCLJ-230-542 5
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCLJ-230-542 4
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-542

 <p>Screw</p>

ဝက်အူ

MAO2250 / 1500 SCLB-900-CNL01 8
MAO3000 / 2000 SCLB-900-CNL01 10
MAO4500 / 3000 SCLB-900-CNL01 14
MAO6000 / 4500 SCLB-900-CNL01 14

 <p>Door Seal(straight)</p>

တံခါးတံဆိပ် (ဖြောင့်)

MAO2250 / 1500 SCLB-900-123 6
MAO3000 / 2000 SCLB-900-123 8
MAO4500 / 3000 SCLJ-900-123 10
MAO6000 / 4500 SCLJ-900-123 10
MSO2250 / 1500 SCLB-900-123 8
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCLB-900-123 7
MEO2000 / 1000 SCLB-900-123

 <p>Door Seal(arc)</p>

တံခါးတံဆိပ် (arc)

MAO2250 / 1500 SCLB-600-122 2
MAO3000 / 2000 SCLB-600-122 2
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-122 2
MAO6000 / 4500 SCLJ-600-122 2
MSO2250 / 1500 SCLJ-230-122L / R ကို 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCLJ-230-122L / R ကို 2
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-122L / R ကို

 <p>Limit Switch</p>

Switch Limit

MAO2250 / 1500 SCAB-900-287-1 3
MAO3000 / 2000 SCAB-900-287-2 3
MAO4500 / 3000 SCAB-900-287-2 3
MSO2250 / 1500 SCAB-900-287-2 3
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-900-287-2 3
MEO2000 / 1000 SCAB-900-287-2

 <p>Shaft Coupling</p>

ရိုးချိတ်ဆက်မှု

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-166 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-166 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-030-166 2

 <p>Shaft</p>

ရိုး

MAO2250 / 1500 SCAJ-015Y-161 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020Y-161 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-030Y-161 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015QY-161 2
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAJ-200Y-161 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-220EY-161

 <p>Retaining Ring</p>

လက်စွပ်ဆက်ထိန်းထား

MAO2250 / 1500 20120 2
MAO3000 / 2000 20120 2

 <p>Lubrication Pump</p>

ချောဆီအရည်

MAO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Lubrication Pump 302</p>

ချောဆီအရည်ကို 302

MAO2250 / 1500 SCAB-500-248 1
MAO3000 / 2000 SCAB-500-248 1
MAO4500 / 3000 SCAB-500-248 1

 <p>Transaction Parts</p>

ငွေသွင်းငွေထုတ်အစိတ်အပိုင်းများ

MAO2250 / 1500 150602063500 1
MAO3000 / 2000 150602063500 1
MAO4500 / 3000 150602063500 1

 <p>Hydraulic discharge door</p>

ဟိုက်ဒရောလစ်စီးဆင်းတံခါး

MAO2250 / 1500 SCAB-900-251-1 DC24V 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 နှင့် 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Motor for the hydraulic motor</p>

ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာအတွက်မော်တာ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-625-7 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
မင်းရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ